Program Rodzina 800+

Skorzystaj z Programu Rodzina 800 Plus z pomocą Banku
Spółdzielczego w Łańcucie!

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.
Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.
ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Więcej informacji na www.zus.pl (program 800+).

Wniosek mogą złożyć osoby posiadające konto osobiste z dostępem do Systemu Bankowości Internetowej.

Dzięki Systemowi Bankowości Internetowej Banku Spółdzielczego w Łańcucie możesz:

 • bezpiecznie
 • szybko
 • wygodnie

wysłać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 800 Plus.

Wypełniając wniosek w Programie Rodzina 800 Plus przy pomocy bankowości internetowej zyskujesz:

 • bezpieczeństwo wysłania wniosku za pomocą Twojej bankowości internetowej,
 • komfort wysłania wniosku bez dodatkowej wizyty w placówce organu gminy odpowiedzialnego za proces obsługi wniosku,
 • otrzymanie bezpośrednio na wskazany przez Ciebie adres mailowy  Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) o prawidłowo przekazanym wniosku,
 • więcej czasu dla siebie i rodziny.

Bank Spółdzielczy w Łańcucie umożliwia Ci złożenie wniosku w Programie Rodzina 800 Plus online w Systemie Bankowości Internetowej w sekcji dedykowanej specjalnie dla Programu. Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, co miesiąc otrzymasz wypłatę świadczenia na wskazane konto bankowe.
Za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 800 Plus Bank Spółdzielczy w Łańcucie nie pobiera żadnej opłaty.

PROGRAM RODZINA 800+ ważne informacje:

 • Program Rodzina 800+ pozwala pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci. To nieopodatkowane, długofalowe wsparcie dla rodzin.
 • świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 • pamiętaj, że wniosek możesz złożyć jedynie w swoim imieniu, logując się do Systemu Bankowości Internetowej. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie gov.pl/rodzina oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 • zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Wniosek Rodzina 800+ należy składać co roku

Wysłany Wniosek Rodzina 800+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania z menu Wniosek 800+ "Sprawdź status wniosku". Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny


Komu przysługuje wniosek?

 • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Dla kogo wsparcie?

 • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

 • Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Jak wypełnić wniosek w Programie Dobry Start


Statusy wniosku:

 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
 • „Dostarczony” - wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
 • „Błąd dostarczenia” - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.
 • Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
 • Jeśli okaże się, że Twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, zostaniesz o tym poinformowany.
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.


Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-startRodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne jest kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Jest to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca.

Nowe świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

• Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

• portalu Emp@tia

bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Łańcucie

Bank Spółdzielczy w Łańcucie umożliwia składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 lutego 2022 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, Klient wybiera zakładkę „Program 300/800 Plus”, a następnie wniosek, który chce złożyć, w tym przypadku Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów