Książeczka A’VISTA


Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową A’VISTA  ma charakter rachunku oszczędnościowego. 
Służy posiadaczom rachunku do przechowywania środków pieniężnych.  Rachunek może być otworzony dla:
- osoby fizycznej
- szkolnej kasy oszczędnościowej
- pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Korzyści:
- brak opłat za otwarcie rachunku
- 0 zł za prowadzenie rachunku
- 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe
- roczna kapitalizacja odsetek
- możliwość przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
 

Informujemy o możliwości złożenia w Banku Spółdzielczym w Łańcucie przez Posiadacza rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, terminowej lokaty oszczędnościowej pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty osobom wskazanym w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym (przodkom w linii prostej, czyli rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.), zstępnym (potomkom w linii prostej, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty (nie dotyczy rachunków wspólnych, osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku. Maksymalna wysokość wypłaty z tego tytułu może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Objaśnienie pojęć użytych w dokumencie dotyczącym opłat powiązanych z rachunkiem płatniczym (glosariusz)
Taryfa opłat i prowizji bankowych klientów indywidualnych
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem AVISTA                                                                          

                                             


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów