Pol – Konto Student


Studiujesz 
Uczysz się
To konto jest dla Ciebie.

POL-Konto STUDENT przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia w szkołach wyższych, szkołach posiadających status wyższej uczelni, szkołach policealnych, szkołach średnich.

Korzyści:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł od wpłat i wypłat
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • darmowa aktywacja usługi  bankowości elektronicznej
  • realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty
  • możliwość korzystania z karty VISA Classic debetowa, VISA Classic payWave, MasterCard
  • możliwość aktywacji usługi SMS Bank
  • przechowywanie środków pieniężnych


Warunki otwierania konta:

  • konto otwierane jest na czas trwania nauki (posiadacz rachunku zobowiązany jest okazać jeden raz w roku kalendarzowym dokument potwierdzający status studenta/ucznia.

Informujemy o możliwości złożenia w Banku Spółdzielczym w Łańcucie przez Posiadacza rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, terminowej lokaty oszczędnościowej pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty osobom wskazanym w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym (przodkom w linii prostej, czyli rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.), zstępnym (potomkom w linii prostej, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty (nie dotyczy rachunków wspólnych, osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku. Maksymalna wysokość wypłaty z tego tytułu może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie rachunków bankowych dla osób fizycznych.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów