Pol – Konto

Konto, które spełnia
Twoje najwyższe wymagania!
Ten rachunek ułatwi Ci życie.

Rachunek  Oszczędnościowo–Rozliczeniowy POL-konto otwierany jest dla osób fizycznych. Konto zapewnia sprawne zarządzanie osobistymi finansami. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz zarządzania nimi.

Korzyści:

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • 0 zł od wpłat i wypłat
 • 0 zł za wydanie karty płatniczej
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
 • możliwość korzystania z usług internetowej bankowości elektronicznej
 • realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty
 • możliwość uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku Pol-Konto
 • możliwość korzystania z karty VISA Classic Debetowa, VISA Classic payWave, MasterCard
 • możliwość aktywacji usługi SMS BANK


Warunki otwierania konta:

 • przedłożyć dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport
 • podpisać umowę ( pracownicy banku wyjaśnią wszelkie wątpliwości i pomogą przy wypełnianiu dokumentów.

Informujemy o możliwości złożenia w Banku Spółdzielczym w Łańcucie przez Posiadacza rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, terminowej lokaty oszczędnościowej pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty osobom wskazanym w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym (przodkom w linii prostej, czyli rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.), zstępnym (potomkom w linii prostej, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty (nie dotyczy rachunków wspólnych, osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku. Maksymalna wysokość wypłaty z tego tytułu może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie rachunków bankowych dla osób fizycznych.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów