Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:

 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług
  albo
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Kredyt technologiczny daje możliwość uzyskania dofinansowania w formie premii technologicznej udzielanej przez BGK ze środków przewidzianych na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, stanowiącej źródło spłaty części kapitału kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji technologicznej.


Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego;
 • nie prowadzi działalności wykluczonej;
 • posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank;
 • otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej;
 • posiada rachunek bieżący w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu.


Kredytem technologicznym mogą być sfinansowane następujące inwestycje:

 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części

przy czym łączna wartość wydatków kwalifikowanych związanych z zakupem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz dzierżawą lub najmem gruntów, budynków i budowli nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnego naboru można składać do 30 grudnia 2020 r. w wersji elektronicznej przez Generator wniosków o dofinansowanie – zakładka Generator wniosków na stronie internetowej BGK:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie zamieszczone są na stronie:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów