Rachunki Terminowych Lokat Oszczędnościowych


Lokata w Banku to Bezpieczeństwo

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych pozwalają na lokowanie pieniędzy na z góry określone przez klienta okresy.
Jest to tradycyjny i bezpieczny sposób oszczędzania.

Korzyści:
- wyższy dochód z tytułu odsetek niż na rachunku
- 0 zł za otwarcie lokaty
- pewny zysk
- depozyty imienne są objęte gwarancjami BFG (Bankowego Funduszu Gwarancyjnego)
- niska kwota wkładu
- 0 zł za prowadzenie rachunku lokaty
- bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych
- 0 zł od wpłaty i wypłaty gotówki- możliwość wpłaty środków na rachunek w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej
- pomnażanie środków finansowych
- dla wkładów powyżej 10000,00 zł istnieje możliwość negocjowania wysokości oprocentowania
- Lokata po okresie umownym jeżeli nie zostanie zlikwidowana, zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres.

Lokaty terminowe o zmiennej stopie procentowej można zakładać na  terminy miesięczne: (1, 2, 3, 6, 12, 24, 36)

 

Informujemy o możliwości złożenia w Banku Spółdzielczym w Łańcucie przez Posiadacza rachunków: oszczędnościowo-rozliczeniowego, oszczędnościowego, terminowej lokaty oszczędnościowej pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty osobom wskazanym w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym (przodkom w linii prostej, czyli rodzicom, dziadkom, pradziadkom itd.), zstępnym (potomkom w linii prostej, czyli dzieciom, wnukom, prawnukom itd.) lub rodzeństwu określonej kwoty (nie dotyczy rachunków wspólnych, osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku. Maksymalna wysokość wypłaty z tego tytułu może wynieść dwudziestokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie rachunków bankowych dla osób fizycznych.

 


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów