EUROFATCA


INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw, zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe. W zamian zagraniczne instytucje finansowe będą przekazywać  analogiczne dane w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych.
W obszarze Unii Europejskiej, istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest  Dyrektywa Rady UE 2014/107/UE opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 roku.
W Polsce podstawą prawną, uprawniającą do wymiany takich informacji jest  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami CRS. Zgodnie z jej wymaganiami instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi innych państw.
Dlatego od 1 maja 2017 roku Bank Spółdzielczy w Łańcucie będzie wymagał od swoich klientów (osób fizycznych i podmiotów prawnych) informacji na temat kraju rezydencji podatkowej.
Powyższy obowiązek dotyczy klientów, którzy nabyli lub będą zainteresowani nabyciem produktów depozytowych: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych.

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza:
1. Oświadczenie o statusie CRS Klienci Indywidualni (ORKI),
2. Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego (ORP).

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Łańcucie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1. Czym jest EURO-FATCA?
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

2.Kogo dotyczy Euro-Fatca?
Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej kientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

3.Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj rezydencji podatkowej?
Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.
Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów.

4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?
Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Łańcucie?
W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy Łańcucie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:
1) imię i nazwisko;
2) aktualny adres zamieszkania;
3) miejscowość i kraj urodzenia;
4) data urodzenia;
5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:
1) nazwa;
2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);
3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
4) status podmiotu;
5) dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

6. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?
Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Łańcucie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

7. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?
Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy w Łańcucie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

8. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?
Bank Spółdzielczy w Łańcucie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

9. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?
Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez klienta na formularzu Oświadczenie a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:
1) saldo rachunku lub wartość;
2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

10. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?
W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.


SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

1. CRS:
Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
2. Klient Indywidualny:
Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje).
3. Podmiot:
Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.
4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.
5. Rezydencja podatkowa:
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Państwo, w którym dana osoba fizyczna podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).
6. TIN (ang. Tax Identification Number):
TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej osobie fizycznej lub podmiotowi. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.
7. Oświadczenia
Oświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Wzory Oświadczeń stosowane w Banku Spółdzielczym w Łańcucie są dostępne na stronie internetowej Banku.
8. Aktywny NFE
W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową:
1) który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskiwał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody
ze zbycia udziałów, akcji, wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw autorskich, praw własności przemysłowej,
w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych)
2) oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny; lub
3) którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na Uznanym Rynku Papierów  Wartościowych; lub
4) który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na Uznanym Rynku Papierów Wartościowych; lub
5) który jest Podmiotem Rządowym, Bankiem Centralnym, Organizacją Międzynarodową; lub
6) który nie prowadzi działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 24 miesiące oraz inwestuje aktywa z zamiarem prowadzenia działalności niefinansowej
9. Automatyczna wymiana informacji
Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.
10. Osoba Kontrolująca
Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów