Pracujemy na Twoją korzyść

SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2014-09-16 13:38 | Aktualności


OGŁOSZENIE
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Banku Spółdzielczego w Łańcucie

 

Bank Spółdzielczy w Łańcucie
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

składającej się z działki o powierzchni 0,23ha, oznaczonej nr 2275, obręb: 1 Albigowa, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 252,4m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy
50,1m2, położonej w miejscowości Albigowa nr 1000, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr RZ1A/00023985/9
Nieruchomość jest niezamieszkała i wolna od obciążeń

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 365.100,00 złotych

 

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą tej nieruchomości

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Banku Spółdzielczego
w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 4, sala konferencyjna nr 24

 

Z uzasadnionej przyczyny Bank może odwołać ogłoszony przetarg

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10:00 wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł na konto BS w Łańcucie nr 64 9177 0008 9001 0000 0013 0141 oraz złożenie oświadczenia o zgłoszeniu udziału w przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Nabycie nieruchomości do majątku wspólnego wymaga zgody współmałżonka.
Uczestnicy mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza. Uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty lub pełnomocnictwo w oryginale.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.000,00 zł.. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane przez uczestnika konto jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra.
Cenę nieruchomości ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić na konto BS w Łańcucie nr 78 1930 1389 2002 9177 0008 0001 nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Termin zawarcia umowy sprzedaży ustali Zarząd Banku najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać
w Banku Spółdzielczym w Łańcucie, ul. Mickiewicza 4, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-14.00, tel. (17) 225 41 62 oraz na www.bslancut.pl

 

 

Do pobrania:

- Regulamin przetargu

- Zgłoszenie do udziału w przetargu

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU - KREDYTY DLA POSZKODOWANYCH

2014-08-26 14:29 | Aktualności

Bank Spółdzielczy w Łańcucie informuje, że w związku ze zniszczeniami wyrządzonymi przez nawałnicę, która przeszła przez Kraczkową i okolice, uruchomił specjalną linię kredytową dla poszkodowanych w celu likwidacji szkód, odstępując od pobierania prowizji i oferując niskie oprocentowanie. 

 

Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli przyjść z pomocą mieszkańcom terenu naszego działania.

 

Zarząd BS Łańcut

KREDYT MIESZKANIOWY >MÓJ DOM<

2014-08-18 10:15 | Aktualności

MÓJ DOM

NOWY SKŁAD RADY NADZORCZEJ BANKU

2014-05-29 20:39 | Aktualności

W dniu 23 maja 2014 roku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Łańcucie


Stanisław Dzień - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Julian Kłosowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Teresa Nycz - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Barbara Lenar - Członek Rady Nadzorczej

Jan Pelc - Członek Rady Nadzorczej

Jan Balawender - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Kluz - Członek Rady Nadzorczej

Edward Ulman - Członek Rady Nadzorczej

 

Łańcut, 23 maja 2014 roku

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

2014-05-05 08:38 | Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z par. 22 Statutu BS w dniu 23 maja 2014 roku o godz.11.oo w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór Prezydium, tj. Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wybór Komisji Mandatowej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2013 r. wraz z kierunkami działania w roku 2014 oraz przedstawienie realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie z działalności w 2013 r.
 • Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2013.
 • Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,
  • Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za 2013 r.,
  • Udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za 2013 r.,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łańcucie za rok 2013,
  • Ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
  • Podziału nadwyżki bilansowej - zysku netto za rok 2013,
  • Przyjęcia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Łańcucie na rok 2014,
  • Wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w 2014 r.,
  • Przystąpienia Banku do KZBS.
 • Omówienie zasad odpowiedniości członków organów Banku.
 • Zatwierdzenie nowej treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Przyjęcie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie".
 • Wybór Komisji Wyborczej.
 • Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Członków Rady Nadzorczej.
 • Wystąpienie zaproszonych gości.
 • Wolne wnioski.
 • Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
 • Ogłoszenie wyników wyborów i przyjęcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łańcucie.
 • Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zakończenie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z par. 23 pkt 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Łańcucie sprawozdanie finansowe Banku, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz projekty uchwał jak również nowa treść Regulaminu działania Rady Nadzorczej są do wglądu w siedzibie Banku (pok. nr 14).

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w ŁAŃCUCIE

HARMONOGRAM ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH W 2014 ROKU

2014-03-14 06:52 | Aktualności

Harmonogram

Zebrań Grup Członkowskich

Banku Spółdzielczego w Łańcucie w 2014 roku


 

 
Miejscowość
 
Lokal

 
Termin

 
Godzina


Albigowa

 
GOK

 
24.03.2014 r.

 
15:00

 

Handzlówka

 


Świetlica

w Centrum Kultury

w Handzlówce

 

26.03.2014 r.

 

16:00

 
miasto Łańcut,

Kosina, Rogóżno, Głuchów, Sonina, Wysoka, Kraczkowa, Cierpisz, Czarna, Krzemienica, Med. Głogowska. Med. Łańcucka, Zalesie, Pogwizdów, Dąbrówki, Rzeszów, Kraków, Przeworsk, Sietesz, Markowa, Wola Mała, Wola Dalsza,

  
BS Łańcut

 

 

 
27.03.2014 r.

 

 

 
15:00

 
Białobrzegi,

Budy Łańcuckie Prawe i Lewe, Korniaktów Północny i Południowy, Dębina, Wola Dalsza

 

GOKiCz

 

25.03.2014 r.

 

16:00

 
Gać,

Ostrów, Mikulice, Wolica, Białoboki, Dębów

 
 
Pizzeria

CORLEONE

w Gaci

 

28.03.2014 r.

 

10:00

 

NOWY WYGLĄD BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

2014-03-11 12:14 | Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 2014-03-10 23:00 zmianie ulegnie szata graficzna bankowości elektronicznej.


Zachęcamy do korzystania z nowego serwisu.

 

CUI

 

KREDYT GOTÓWKOWY JUBILAT

2013-11-05 10:29 | Aktualności

NOWE BEZPROWIZYJNE BANKOMATY

2013-08-20 10:07 | Aktualności

Miło nam poinformować, iż sieć bezprowizyjnych bankomatów została wzbogacona o dodatkowe bankomaty z sieci Planet cash4you. Obecnie funkcjonują 474 urządzenia, a do końca roku 2013 ich liczba zwiększy się do ponad 1000 bankomatów.

 

Gdzie można znaleźć bankomaty z sieci Planet cash4you:

 • 155 w marketach Biedronka,
 • 135 w marketach Carrefour,
 • 85 w byłych lokalizacjach pozaoddziałowych Banku BGŻ,
 • 99 w oddziałach Banku Credit Agricole.

 

Informujemy jednocześnie, że z uwagi na przejęcie Kredyt Bank SA przez BZ WBK SA operacje w bankomatach Kredyt Bank SA przestają być bezprowizyjne.

 

Do sieci bezprowizyjnych bankomatów dla posiadaczy kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Łańcucie należą bankomaty Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ oraz Planet cash4you.

 

 

Pełna lista bankomatów Banku Spółdzielczego w Łańcucie oraz wyszukiwarka wszystkich bezprowizyjnych bankomatów znajduje się pod adresem:  http://www.bslancut.pl/site,node,bankomaty,0,6.html

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

2013-05-02 09:30 | Aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łańcucie zawiadamia, że zgodnie z par. 22 Statutu BS Łańcut w dniu 24 maja 2013 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Kasyna Urzędniczego, ul. Kościuszki 2 w Łańcucie odbędzie się:


Z E B R A N I E   P R Z E D S T A W I C I E L I

 

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie regulaminu obrad.
 • Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku i sprawozdania finansowego Banku za 2012 rok, oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok i opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.
 • Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej w 2012 roku przez ZRBS.
 • Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok oraz propozycji ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2013 roku.
 • Dyskusja nad złożonymi materiałami.
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium za 2012 rok,
  • zatwierdzenia wyników sprawozdania finansowego,
  • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
  • podziału nadwyżki bilansowej,
  • przyjęcie wniosków polustracyjnych.
 • Uchwalenie zmian oraz przyjęcie jednolitego tekstu Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 • Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności na 2013 rok.
 • Przedstawienie pisma KNF w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z par. 23 pkt. 4 Statutu Banku Spółdzielczego sprawozdanie finansowe Banku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jak również proponowane zmiany do Statutu są do wglądu w siedzibie Banku (pok. nr 14).

 

Uprzejmie prosimy o niezawodne wzięcie udziału.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

    w Łańcucie

WSTĄP PO KREDYT!

2013-04-22 18:10 | Aktualności

Naprawdę tanie kredyty!

Pliki cookie

2013-03-22 12:10 | Aktualności

Strona Banku wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), które są zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Pliki cookie umożliwiają: zapamiętanie preferencji użytkownika serwisów Banku tak, aby nie było potrzeby ich ustawiania przy każdej wizycie; tworzenie statystyk określających, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Banku, przy czym nie są to statystyki indywidualne; przedstawianie spersonalizowanych ofert promocyjnych; utrzymania sesji użytkownika na wnioskach oraz w serwisie transakcyjnym.
Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików cookie oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez serwisy Banku.