Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Łańcucie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996).

Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w  ww. ustawie.

Wysokość gwarancji

Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Łańcucie

Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

Kto jest objęty ochroną?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
•osób fizycznych,
•osób prawnych,
•jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
•szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Kto nie jest objęty ochroną?

Nie podlegają ochronie depozyty:
1.Skarbu Państwa,
2.Narodowego Banku Polskiego,
3.Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
4.Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej,
5.Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
6.Instytucji finansowych,
7.Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
   w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176
   z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 25 tego 
rozporządzenia,
8.Osób i podmiotów, które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
9.Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września
   2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 oraz z 2016r. poz.615),
10.Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych,
   o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r.
   poz.157, z późn.zm.),
11.Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw 
   emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
   emerytalnych (Dz. U. z 2016r. poz.291 i 615),
12.Jednostek samorządu terytorialnego,
13.Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych,
   regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Które środki są objęte ochroną?

Ochronie podlegają:
•środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
•kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
•należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
•wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
•kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
•z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
•wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
•podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
•do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

Arkusz informacyjny dla Deponenta Banku Spółdzielczego w Łańcucie
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Spółdzielczego w Łańcucie na dzień 31.12.2020 r.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Spółdzielczego w Łańcucie na dzień 30.06.2021 r.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Spółdzielczego w Łańcucie na dzień 31.12.2021 r.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Spółdzielczego w Łańcucie na dzień 30.06.2022 r.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Spółdzielczego w Łańcucie na dzień 31.12.2022 r.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku Spółdzielczego w Łańcucie na dzień 30.06.2023 r.


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów