Tarcza Finansowa PFR

Tarcza Finansowa PFR – dostępna w bankowości internetowej od 29.04.2020 r.
 

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę i jesteś naszym Klientem, to możesz złożyć wniosek w systemie bankowości internetowej o częściowo bezzwrotną subwencję w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. To program dla tych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Program „Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
 • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
 • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
 • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych


Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji. Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19. Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Program tarcza finansowa dla małych i średnich firm

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568)
 • Jeśli wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne
 • Dla przedsiębiorcy: (i) który, posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, (ii) który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz (iii) którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
 • Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Jeśli przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość
 • Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka
  • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych


Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji. Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych banków z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19. Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

 • spadek przychodów ze sprzedaży <0; 25%) - brak udzielenia subwencji;
 • spadek przychodów ze sprzedaży <25; 50%) - subwencja = 4% * przychody ze sprzedaży 2019;
 • spadek przychodów ze sprzedaży <50;75%) - subwencja = 6% * przychody ze sprzedaży 2019;
 • spadek przychodów ze sprzedaży <75; 100%> - subwencja = 8% * przychody ze sprzedaży 2019; maksymalnie do 3,5 mln PLN.

Jak przygotować się do złożenia wniosku w Ramach Tarczy Finansowej PFR

 • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy
 • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku
 • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne)
 • Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
  • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
  • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

UWAGA!
Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Kto może złożyć wniosek w imieniu firmy? Jakie dokumenty muszę dostarczyć do banku?
 

1. Wniosek Subwencyjny, Umowa Subwencji Finansowej mogą być podpisane i złożone nie tylko przez osobę uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS/CEIDG, a także przez osobę, która ma dostęp do rachunku Przedsiębiorcy w Banku przez bankowość elektroniczną, natomiast nie jest uprawniona do reprezentacji Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG.
2. Jeżeli Wniosek jest składany przez osobę, która ma dostęp do rachunku Przedsiębiorcy w Banku przez bankowość elektroniczną, ale której uprawnienie do reprezentowania Przedsiębiorcy nie wynika z KRS/CEIDG, to powinna ona mieć stosowne pełnomocnictwo:
a) pełnomocnictwo powinno być złożone na określonym przez PFR wzorze, musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem notarialnie poświadczonym,
 b) pełnomocnictwo nie musi być załączone do Wniosku i nie jest warunkiem jego przyjęcia; pełnomocnictwo powinno być jednak dostarczone przez Przedsiębiorcę do Banku najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.|
3. Zgodnie z warunkami Umowy Subwencji Finansowej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku:
a) dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy (w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) 
b) w przypadku, gdy osoba, która zaakceptowała Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Przedsiębiorcy nie była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy, potwierdzenie Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia. Pozostałe warunki określone są w Umowie Subwencji Finansowej.
c) Pełnomocnictwo lub oświadczenie Przedsiębiorcy potwierdzające dokonanie tych czynności powinno zostać złożone w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć powyższe dokumenty do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej przed upływem 12 miesiąca od dnia udzielenia subwencji finansowej, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.
4. Oświadczenie o Rozliczeniu składane przez Przedsiębiorcę w terminie do dwudziestu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy, może być złożone nie tylko przez osobę uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS/CEIDG, a także przez osobę, która ma dostęp do rachunku Przedsiębiorcy w Banku przez bankowość elektroniczną, natomiast nie jest uprawniona do reprezentacji Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. Jeśli jednak Oświadczenie o Rozliczeniu składa inna uprawniona do jednoosobowej reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG albo inna osoba niż ta, która złożyła Wniosek Subwencyjny i która podpisała Umowę Subwencji Finansowej, a której pełnomocnictwo wg wzoru, jak w pkt 2.a) już zostało dostarczone do Banku, to osoba taka najpóźniej wraz ze złożonym Oświadczeniem o Rozliczeniu musi złożyć pełnomocnictwo wg wzoru, jak w pkt 2.a).

Załączniki:

Przedsiębiorco skorzystaj z kalkulatora – zobacz na jakie finansowanie możesz liczyć w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Skorzystaj z kalkulatora i wyliczyć kwotę subwencji:


Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama.

 

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. W żaden sposób nie może być traktowany jako gwarancja lub zapewnienie otrzymania subwencji w wysokości obliczonej przy jego użyciu. Nie stanowi też jakiejkolwiek oferty o charakterze doradczym lub consultingowym przy ubieganiu się o subwencję w ramach Programi Tarcza Finansowa PFR. W materiale wyliczana jest jedynie maksymalna wysokość subwencji, o którą można wnioskować w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Komunikat w sprawie reklamacji na stronie PFRInformujemy, że na stronie PFR pojawiła sie oficjalna informacja dla Beneficjentów o możliwości składania reklamacji. Poniżej link do strony PFR z treścią komunikatu:
https://pfrsa.pl/aktualnosci/informacja-polskiego-funduszu-rozwoju-na-temat-realizacji-tarczy-finansowej-pfr-dla-mikro-malych-i-srednich-firm-oraz-procedury-wyjasniajacej.html

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które pojawiają się podczas wypełniania wniosku w ramach Tarczy finansowej PFR.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Do pobrania: Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR

Formularz zgłoszenia dotyczący Tarczy Finansowej PFR


Copyright © Bank Spółdzielczy w Łańcucie

strony internetowe rzeszów